Stanovy spolku

BuboVaňki z.s.

 

 

Čl. 1.
Název, forma a sídlo spolku

BuboVaňki, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka č.19857
Sídlo spolku: Slavíkova 1391/6, 708 00  Ostrava-Poruba
IČ: 11765771

Čl. 2
Účel a činnost spolku

 

 1. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je vytváření volnočasových aktivit pro děti a mládež.
 2. Hlavní činnost spolku:
  1. provozování dětského klubu jako prostoru ke vzájemnému setkávání průvodců s dětmi
  2. podporování a rozvíjení komunitního způsobu života
  3. pořádání kroužků pro děti, volnočasových programů pro rodiny s dětmi
  4. realizování mezigeneračních setkávání
 3. Vedlejší činnost spolku:
  K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek další činnosti:
  1. pořádání školení, včetně lektorské činnosti
  2. pořádání přednášek a besed pro širokou veřejnost
  3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. 3.
Členství ve spolku

 

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, s trvalým bydlištěm na území ČR bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti a rasy. Členství se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu.
 2. Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 3. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se činnosti spolku
  2. být pravidelně informován o dění ve spolku
  3. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
  4. volit a být volen do řídících orgánů spolku
 4. Člen spolku je povinen:
  1. dodržovat stanovy
  2. platit členský poplatek (pokud je Valnou hromadou stanoven)
  3. zachovávat dobré jméno spolku
  4. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce
 5. Zánik členství:
  1. dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Radě spolku
  2. úmrtí člena
  3. vyloučení člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. Rada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku
  4. zánikem spolku
 6. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

Čl.: 4.
Orgány spolku

 

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
  1. Valná hromada
  2. Rada
  3. Statutární orgán – Jednatel

 

 • Valná hromada

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, ta je tvořena řádnými členy spolku, schází se nejméně dvakrát ročně, aby:
  1. schválila změnu stanov
  2. zvolila na tříleté funkční období Radu spolku, případně tuto Radu odvolala
  3. zvolila na tříleté funkční období Jednatele, případně ho odvolala
  4. schválila zprávu o činnosti spolku za předcházející období
  5. určila plán činnosti spolku na další období
  6. stanovila výši a splatnost členských příspěvků
  7. schválila rozpočet spolku na příští období
  8. rozhodla o zrušení spolku s likvidací, nebo jeho přeměně
 2. Zasedání Valné hromady svolává Rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li Valná hromada schopna se usnášet, svolá Rada náhradní Valnou hromadu do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Pozvánka na Valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům e-mailem nejméně čtrnáct dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se jí účastnit. Již svolané zasedání Valné hromady lze odvolat nebo odložit.
 4. Jednání Valné hromady řídí Jednatel, nebo jím pověřená osoba. Jednatel vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Valná hromada usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak, kdy se konalo, kdo ho zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání Valné hromady.
 5. Valná hromada bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 6. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

 

 • Rada spolku

 

 1. Činnost spolku mezi Valnými hromadami řídí Rada spolku, kterou volí Valná hromada. Rada spolku se skládá minimálně ze tří členů. O počtu členů Rady a jim svěřené funkce rozhoduje Valná hromada. V kompetenci Valné hromady je také členy Rady odvolat. Rada dodržuje rozpočtová pravidla, dbá na řádnou péči o majetek.
 2. Rada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle, zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku.
 3. Funkční období Rady je tříleté. Rada spolku se schází nejméně 2x do roka před konáním Valné hromady, nebo dle potřeby. Rada může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 4. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je jednatel spolku povinen do 60 dnů svolat Valnou hromadu, která zajistí doplnění Rady.

 

 • Jednatel – statutární orgán

 

 1. Jednatel je nejvyšším výkonným představitelem. Statutárním orgánem a za spolek navenek jedná. Jednatel odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel a vede administrativu a účetnictví.
 2. Funkční období Jednatele je tříleté.
 3. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí Jednatele je Rada povinna do 60 dnů svolat Valnou hromadu, která zajistí zvolení nového jednatele.
 4. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.
 5. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 6. Funkční období jednatele končí předáním funkce nastupujícímu jednateli. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového.
 7. Jednatel má povinnost vyplývající ze zákona, zejména:
  1. zodpovídá za účetní závěrku
  2. zodpovídá za podání daňového přiznání
  3. zodpovídá za vedení bankovního účtu a pokladny
  4. uzavírá smlouvy (pracovní smlouvy, DPP, smlouvy o dotace apod.)
  5. svolává a vede Valnou hromadu
  6. zodpovídá za aktualizaci údajů ve spolkovém rejstříku
  7. jedná v souladu s účely spolku a spravuje jeho záležitosti
 8. Jednatel se řídí zákony ČR, stanovami spolku, směrnicemi a rozhodnutími Valné hromady. Jednatel může delegovat některé své kompetence na další členy Rady, případně na další členy spolku.

Čl. 5.
Hospodaření a majetek spolku

 

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené Valnou hromadou a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty nebo dobrovolnou či vedlejší činností. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje Rada členy spolku.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem rádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních směrnic spolku.

ČL. 6.
Závěrečná ustanovení

 

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího přijetí Valnou hromadou.

 

V Ostravě, dne 26. 8. 2021.

 

Spolek BuboVaňki z.s. je samosprávná a dobrovolná nepolitická organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je komunitní život v mikroregionu Matice Slezské.

Posláním a účelem spolku jsou zejména:

 

 • podpora a rozvoj komunitního života;
 • poskytování podpory rodinám s dětmi, které se vzdělávají v režimu individuálního vzdělávání, nebo které se na něj připravují;
 • realizace mezigeneračních setkávání.
Přivítáme jakoukoliv podporu. Finanční nebo materiální.
Děkujeme všem dárcům, sponzorům i dobrovolníkům.
Chcete-li nás podpořit, kontaktujte nás na info@bilasova.cz

Copyright © 2021 BuboVaňki z.s.